SMLUVNÍ PODMÍNKY APLIKACE BRIDE ADVISOR

Následující ujednání jsou všeobecně platnými smluvními podmínkami pro využívání placené služby v aplikaci Bride Advisor, které nabízí provozovatel svým zákazníkům, a týkají se veškerých obchodních vztahů mezi provozovatelem a zákazníkem vzniklých na základě smlouvy uzavřené dle článku II. Uzavření smlouvy těchto Podmínek a jsou vydány v souladu s ust. § 1752 zák. č. 89/2013 Sb. v platném znění, občanský zákoník (dále též jako NOZ).

Aplikace je navržena jako plánovač a svatební kalkulačka pro nevěsty, které chtějí mít organizaci svého velkého dne pod vlastní rukou.  Při každém bodu organizace nevěstám aplikace napoví, co je nutné udělat v daném termínu. V aplikaci jim budou nabídnuty články s Vámi jako dodavatelem jednotlivé služby  pro plánovaní svatby.

Tato placená služba Vám tak umožní prezentaci Vašich služeb a vytvoření Vašeho jedinečného profilu v aplikaci pro nevěsty. 

Tyto smluvní podmínky se aplikují na vztah provozovatel aplikace a dodavatele služby - zákazníka, který má zájem o placené služby v této aplikaci pro prezentaci svých služeb.

I. Smluvní strany

Provozovatel

1. Provozovatelem aplikace a majitelem aplikace je Sára Vašková, IČO 08318808, Adresa sídla je Orebitská 881/21, Ostrava - Přívoz 702 00, kontaktní email info@brideadvisor.cz.

Zákazník

1. Zákazníkem provozovatele může být podnikatel fyzická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele, nebo právnická osoba, která s provozovatelem uzavře řádnou smlouvu dle článku II. Uzavření smlouvy těchto podmínek.

II. Uzavření smlouvy a Předmětem smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti registrací prostřednictvím registračního formuláře, uzavřením objednávky nebo okamžikem přijetí (akceptace) řádné a úplné objednávky služby. Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je na bankovní účet provozovatele přijata sjednaná a identifikovatelná platba vyplývající z uskutečněné objednávky zákazníka a zákazník dodal provozovateli všechny informace podklady pro služby. Jestliže je pro zajištění služby provozovatelem nutné, aby zákazník provedl nějaký úkon (odsouhlasení s ochranou osobních údajů, souhlas s prezentací zákazníka na webu stavebního magazínu www.svatebniblog.cz), nabývá smlouva účinnosti jedině, pokud jsou všechny tyto náležitosti ze strany zákazníka kumulativně splněny.

2. Splněním všech náležitostí nabývá tato smlouva mezi provozovatelem a zákazníkem účinnosti se všemi důsledky, které jsou uvedeny v této smlouvě a s ní souvisejícími dokumenty, a to se všemi dopady a důsledky, které k podobným případům nepsaných smluv nebo na dálku uzavřených smluv předpokládá platný právní řád České republiky.

3. Předmětem smlouvy je závazek provozovatele umístit zákazníka po dobu trvání smlouvy v databázi dodavatelů nabízející jakýkoliv produkt nebo službu v rámci plánování svateb, zveřejnit profil zákazníka s logem, názvem a podrobnými informacemi o zákazníkovi, včetně lokality zákazníka, vytvořit prostor pro zákazníka k prezentaci jeho služeb, kontaktem na zákazníka a GPS navigací, současně se provozovatel zavazuje všechny tyto údaje včetně PR článků, fotografií zákazníka prezentovat nejen v této aplikaci, ale současně na webu svatebního magazínu www.svatebniblog.cz, který je propojen s touto aplikací. Součástí ceny za výše uvedené služby je sponzorovaný příspěvek na sociální síti (Facebook, Instagram), výše uvedené a popsané dále jen jako „služby“. Zveřejněním kontaktních údajů zákazníka mohou uživatelé aplikace - nevěsty přímo kontaktovat.

A to vše výše uvedené za podmínek a za cenu uvedenou v článku V. těchto podmínek. Závazkem zákazníka je za sjednané služby v aplikaci uhradit provozovateli aplikace cenu dle Smlouvy nebo těchto smluvních  podmínek.

4. Účel služeb je poskytování lokálního vyhledávání a komplexních reklamních řešení v rámci plánovací svateb, se specializací na online a mobilní produkty.

III. Doba trvání smlouvy

1. Smlouva  (dále jen Smlouva) se uzavírá na dobu určitou, a to na 12 měsíců. K obnovení Smlouvy v jejím aktuálním znění dochází opětovně vždy s novým fakturačním obdobím (shodné s délkou trvání smlouvy) této již existující služby za podmínky řádné úhrady všech závazků ze strany zákazníka vůči provozovateli a potvrzení ze strany provozovatele.

2. Smluvní vztah končí z následujících důvodů: 

  • a. neuhrazením splatné pohledávky řádně a včas, a nebo 
  • b. uplynutím sjednané doby, a nebo 
  • c. výpovědí smlouvy.

3. Ukončením smluvního vztahu není zákazník zbaven povinnosti uhradit provozovateli veškeré závazky plynoucí ze služeb až do ukončení smluvního vztahu ani odpovědnosti za případné způsobené škody provozovateli. 

V případě zániku spolupráce nemá zákazník nárok na vrácení jakékoliv sumy z ceny služby, kterou provozovateli v rámci spolupráce uhradil.

IV. Vypovězení smlouvy

Obě smluvní strany mají právo tuto smlouvu vypovědět pouze však z důvodů uvedených v zákoně nebo ve Smlouvě. Důvody pro výpověď od této Smlouvy je vulgární a nemravný profil zákazníka a jeho reklama, případně uvedení údajů, které jsou v rozporu s právními předpisy.

V. Cena za služby

Cena za služby uvedené v článku II. Těchto podmínek činí 850- Kč za 12 měsíců.  Provozovatel aplikace není plátcem DPH.

VI. Objednávka

1. Uzavřením Smlouvy dává zákazník najevo svůj souhlas a porozumění s tím, že je povinen do objednávky, registračního formuláře a případných dalších formulářů či listin uvádět pouze pravdivé a aktuální údaje o sobě a v případě jejich změny je povinen bez zbytečného odkladu provést aktualizaci prostřednictvím sdělení provozovateli na email info@brideadvisor.cz.  Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel není nijak zodpovědný za jakékoli škody finančního, materiálního či duševního charakteru, které zákazníkovi vzniknou v důsledku uvedení neplatných a/nebo neaktuálních údajů do profilu provozovatele, a že není oprávněn náhradu jakékoli takto vzniklé škody na provozovateli vymáhat.

2. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že není oprávněn uzavírat Smlouvu s provozovatelem jménem třetích stran, jestliže mu k tomu třetí strana nedala předem písemný souhlas a není-li k tomuto písemně zmocněn.

3. Provozovatel je oprávněn kdykoliv i bezdůvodně od zákazníka vyžadovat doklady včetně ověřených písemností, listin a podpisů k prokázání jakékoliv skutečnosti pro provozovatele významné zejména pro uzavření Smlouvy a vytvoření profilu, ukončení Smlouvy, trvání Smlouvy, změny Smlouvy, jakož i pro potvrzení pokynů Zákazníka. 

4. Provozovatel je oprávněn odmítnout uzavřít Smlouvu se zákazníkem, pokud požadavky zákazníka jsou zcela nepochybně v rozporu se zákonem.

VII. Ochrana osobních údajů

1. Provozovatel potvrzuje, že splňuje všechny zákony požadované předpoklady, které se týkají ochrany osobních údajů, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník souhlasí se zpracováváním a uchováváním jeho osobních údajů v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (GDPR) a zák. o zpracování osobních údajů  v platném znění. 

2. Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se zákazníkem s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednané služby.

Provozovatel postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně zákazníkem provozovateli za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o zpracování osobních údajů, v platném a účinném znění a v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (GDPR).

VIII. Provoz a reklamace

1. Provozovatel zajistí služby pro zákazníka a provoz aplikace vždy s nejvyšším úsilím na zajištění jejich maximální dostupnosti a využitelnosti. V případě úplné nebo částečné nefunkčnosti aplikace zajistí provozovatel v rámci svých možností bez zbytečného odkladu znovuobnovení funkčnosti. 

2. Provozovatel komunikuje se zákazníkem především prostřednictvím emailu info@brideadvisor.cz.

3. Provozovatel si vyhrazuje právo operativně provádět nutné zásahy ve své aplikaci a na svém hardwarovém a softwarovém vybavení, jejichž pomocí provoz služeb zajišťuje. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě zjištění jakéhokoli závažného problému (např. požár atp.), který ohrožuje osoby a/nebo funkčnost provozovaných služeb a/nebo sítě, má provozovatel právo okamžitě a zcela zastavit provoz poskytovaných služeb tak, aby bylo možné bez zbytečného odkladu odstranit příčinu problému. Zároveň má Provozovatel právo v případě takovéto situace informovat zákazníka o všech skutečnostech až po zajištění bezpečnosti osob a provozu.

4. Zákazník ohlašuje závady a poruchy služby na email provozovatele.

5. Provozovatel je oprávněn zamezit šíření dat, která zákazník poskytuje v rozporu s obecně platnými právními předpisy a normami.

6. Provozovatel nenese odpovědnost za informace a údaje uvedené zákazníkem nebo za informace a údaje zákazníkem prostřednictvím služeb provozovatele zveřejňované či zpřístupňované.

7. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel nenese žádnou zodpovědnost (a proto neposkytuje kompenzace) za poruchy v provozu služeb, které prokazatelně sám nezpůsobil, zejména poruchy a odstávky: 

    • způsobené technickým nebo jiným problémem některého subdodavatele, 
    • jejichž příčinou je vyšší moc. 

Za vyšší moc se považují dle těchto podmínek zejména případy, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a které smluvní strany ani nemohou ovlivnit, jako např. živelné pohromy, stávky, povstání, mobilizace, válka, neočekávané výpadky dodávek elektrické energie nezaviněné účastníky apod.

8. Provozovatel neručí zákazníkům ani třetím osobám za žádné ztráty finančního, materiálního nebo jiného charakteru, způsobené nefunkčností nebo přerušením poskytované služby, poškozením nebo ztrátou dat či poškozením serverů, software nebo hardware. Služba poskytovaná prostřednictvím sítě Internetu sama o sobě vylučuje (vzhledem k technické podstatě Internetu) možnost jakékoli záruky na vlastní provoz, tedy například dosažitelnosti webových stránek z kteréhokoli místa připojení, doručitelnosti emailů, zajištění provozu Internetového připojení a zachování soukromí.

9. Provozovatel může kdykoliv kontrolovat obsah profilů zákazníků.

IX. Platby

1. Provoz služeb je ze strany provozovatele zajištěn do 3 pracovních dnů od dodání všech podkladů od zákazníka (fotografie, loga, informace pro PR článek a reklamu).   Svůj zájem na prodloužení provozu již existující služby u provozovatele dává zákazník najevo tím, že řádně a včas uhradí výzvu k zaplacení dalšího období, kterou automaticky nebo na základě objednávky zákazníka vygeneruje provozovatel a to v rozsahu odpovídajícím typu služby včetně veškerých případných doplňkových služeb tak, jak je Zákazník v okamžiku vystavení obnovovací faktury využívá. Splatnost vystavených faktur je dohodnuta na 10 kalendářních dní.  

2. Fakturuje se zálohově dopředu, přičemž se služba zřídí (nebo je prodloužena) až v okamžiku, kdy má provozovatel na svém bankovním účtu dispoziční práva k platbě přijaté od zákazníka.

3. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu budou objednané služby zprovozněny až po přijetí sjednané a identifikovatelné platby za službu na účet provozovatele. Pokud platba za objednané služby nebude na účet provozovatele připsána do 30 dnů od data vyfakturování, bude celá objednávka stornována. Pokud se jedná o prodloužení již existující služby, bere zákazník na vědomí a souhlasí s tím, že pokud nedojde k včasné a řádné úhradě nové výzvy k platbě (vztahující se na další období), tak po uplynutí uhrazeného období se služba (není-li speciálními smluvními podmínkami či písemnou smlouvou uvedeno jinak) považuje za vypovězenou a provoz poskytovaných služeb bude ukončen. A to vždy bez jakéhokoli nároku na náhradu případných škod provozovatelem.

4. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že je sám zodpovědný za včasné provedení platby provozovateli, a to ve správné výši, pod správným variabilním symbolem a na správný bankovní účet. Jakýkoli poplatek související s uskutečněním platby musí být uhrazen na straně zákazníka, nikoli provozovatele. Jedná se především např. o poplatek za odchozí platbu, poplatek za mezinárodní platbu, poplatek za platbu on-line platební kartou apod. Pokud zákazník neprovede platbu řádně, nebude možné přijatou platbu na straně provozovatele identifikovat a služba bude považována za neuhrazenou se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Provozovatel zajišťuje včasné informování zákazníka o nutném provedení platby, a to doručením oznámení na kontaktní email zákazníka nebo zobrazením informace k platbě v administračním rozhraní.

5. Po připsání platby ze strany zákazníka na účet provozovatele vystaví provozovatel na uskutečněnou platbu řádný daňový doklad, který zákazníkovi dodá způsobem, který je v souladu s příslušnými ustanoveními právního řádu. Zákazník výslovně souhlasí ve smyslu ust. § 26 odst. 3 zák. č.235/2004 Sb. v platném znění s tím, aby daňový doklad byl vystaven v elektronické podobě a zaslán prostřednictvím emailové pošty nebo zpřístupněn v administraci ve vhodném elektronickém formátu. Provozovatel může rovněž zaslat daňové doklady jiným vhodným způsobem.

X. Společné ustanovení

1. Tyto smluvní podmínky platí ve všech smluvních vztazích mezi zákazníkem a provozovatelem, nestanoví-li na konkrétní smluvní vztah speciální smluvní podmínky či zvláštní samostatné ujednání jinak. 

color
https://www.brideadvisor.cz/wp-content/themes/swape/
https://www.brideadvisor.cz/
#EDB44D
style1
paged
Loading posts...
/home/site/wwwroot/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Tady nám napiště svůj email
on
off